ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
150พิเศษ/2559 TOR โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้28-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
147TESTTEST13-07-2016e-Biddingยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
38ศธ 0518.30/บพ.124/58TOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)28-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
39ศธ 0518.03/บพ.123/58TOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก)28-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
340XXXXXXX01-03-2021e-Marketยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
72งด. ๑๕๑๗/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน26-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
61งด.๑๒๕๐/๕๘การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยวิธีกรณีพิเศษ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ ๘ ชั้น13-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
95งด.๑๖๕/๕๘การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)03-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
1582117/2559กำหนดขอบเขตงาน TOR โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "จุดเปลี่ยน:กิจการนักศึกษาฯ19-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
76ศธ ๐๕๑๘.๐๕/๒๙๘๖กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ08-09-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง