ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 450 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
51งด.1274/58งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์03-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
209งด.ร32/2559งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน18-02-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
124งด.๔๑๔/๕๙งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)07-04-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
295งวน 42/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่20-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
450อว 0601.0102/งด.672จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม15-01-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
452อว 0601.0102/งด.1055จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ26-03-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
380อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
381อว0601.0102/งด.ร.165จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
126งด.๑๗๗/๕๙จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงไมโครโฟนประชุมแบบดิจิทัล ขนาด ๖๕ ที่ พร้อมติดตั้งห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน ๑ ระบบ21-12-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
439อว 0601.0102/งด.17จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ30-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง