ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
243กน พิเศษ/2560จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน23-01-2560e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
368อว 0601.23/จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ14-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
369อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี25-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
370อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี13-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
128งด.๔๘๔/๕๙จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้องงานพัสดุ จำนวน ๒ เครื่อง11-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
127งด.๔๘๓/๕๙จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู/๓๘๐ V ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ จำนวน ๒ เครื่อง11-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
394อว 0601.23 /จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
395อว 0601.23/ จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
396อว 0601.23 / จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 214-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
204ศธ 0518.01/ลพ.464จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 323-11-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง