ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
368อว 0601.23/จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ14-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
369อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี25-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
370อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี13-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
432อว 0601.2307/044จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)19-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
400อว 0601.2307/055จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 256619-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
405อว0601.0102/งด.ร.11จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง06-12-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
416อว0601.0102/งด.ร.137จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง08-05-2023e-Biddingยกเลิกกองคลัง
128งด.๔๘๔/๕๙จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้องงานพัสดุ จำนวน ๒ เครื่อง11-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
127งด.๔๘๓/๕๙จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู/๓๘๐ V ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ จำนวน ๒ เครื่อง11-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
394อว 0601.23 /จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ03-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์