ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
327งด.ร 173/2563จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน08-07-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
392อว0601.0102/งด.ร.208จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑06-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
329งด.ร 161/2563จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ11-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
303งด.๗๙๑/๖๑จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำและกันสาด อาคารคณะบริหารธุรกิจ ๕ ชั้น16-05-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
337อว.0601.0120/ขก.19จ้างงานล้วมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ จำนวน 2 แปลง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น11-02-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
258งด.๕๙/๖๐จ้างจัดดอกไม้ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสำหรับพิธีพระราชทานปริญญบัตร นักศึกษา รุ่นที่ 42 จำนวน 5 รายการ05-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
257งด.๖๒/๖๐จ้างซักผ้าม่านพร้อมตกแต่สถานที่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา รุ่นที่ 42 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช22-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
247งด.๔๕/๖๐จ้างซักรีดผ้าม่าน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช05-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
328งด.168/2563จ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี17-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
271งด.๘๗๐/๖๐จ้างตัดเครื่องแบบแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย09-08-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง