ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 457 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
313ลพ.๒๐๔๒ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ26-09-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
314ลพ.๒๐๔๐ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ26-09-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
291กน2475/2560ขอบเขตของงาน TOR โครงการอมรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรด้านกิจการบริหารงานกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
285งช 718/2559ขอบเขตของงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 12 เครื่อง23-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
136ศธ 0518.01/พิเศษขอบเขตของงานจ้างตัดชุดสูทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 902-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
294งด.25/61ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111-10-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
316พิเศษ/2561ขอบเขตของงานซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน31-05-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
103พิเศษ/2558ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง20-01-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
319อว 0601.23/ขออนมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ02-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
409อว 0601.0102/งด.749ขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 1013-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง