ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
267ศธ ๐๕๑๘.๑๐/๔๙๕ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานรื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ อาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยวิธีกรณีพิเศษ15-06-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
245งด.๖๙๓/๖๐ ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานรื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒ อาคารสำนักพิมพ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ23-05-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
260งด.๗๗๖/๖๐ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ระยะที่ ๒)07-07-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
254งส.พิเศษ/๒๕๖๐ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐27-03-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
317ศธ 0518.13/ พิเศษขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ04-07-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
385อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม19-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
274ศธ.0518.13/459ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต21-08-2017สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
161งด. 181/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)15-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
201งด. 859/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)28-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
165งด. 749/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน01-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง