ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
410อว 0601.0102/งด.507ขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 1613-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
222ง.นศท.107/2559ขออนุมัติกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 18-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
267ศธ ๐๕๑๘.๑๐/๔๙๕ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานรื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ อาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยวิธีกรณีพิเศษ15-06-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
245งด.๖๙๓/๖๐ ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานรื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒ อาคารสำนักพิมพ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ23-05-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
260งด.๗๗๖/๖๐ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ระยะที่ ๒)07-07-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
254งส.พิเศษ/๒๕๖๐ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐27-03-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
317ศธ 0518.13/ พิเศษขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ04-07-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
385อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม19-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
468อว 0601.0102/งด.1758ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม10-06-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
455อว0601.1901/พด910/67ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารผาเมือง จำนวน 2 รายการ 07-05-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา