ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
430อว 0601.0102/งด.1971ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดผ้าม่าน งานการเงิน, งานงบประมาณ และงานธุรการ กองคลัง21-08-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
431อว 0601.0102/งด.ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256713-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
428อว 0601.0102/งด.1885ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
161งด. 181/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)15-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
201งด. 859/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)28-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
165งด. 749/59ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน01-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
162งด. 2088/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
198งด. 886/2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร21-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
279งด. 739/60ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD รอบลานพ่อขุนฯ ลานคณะศึกษาศาสตร์ และลานคณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 11-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
273งด. 44/2560ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่อมแซมคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 เครื่อง05-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง