ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
207งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง09-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
224งส. 2/2560ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง13-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
149ศธ.๐๕๑๘.๑๒/๓๓๒ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง15-08-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
112งด.๑๗๘๙/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)18-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
188งด. 2090/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
189งด. 2087/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
281-ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ06-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
277งด. 900/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง09-08-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
256งด. 43/2560ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน ๓ เครื่อง05-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
125งด. ๑๕๖๗/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม)20-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง