ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
188งด. 2090/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
189งด. 2087/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร22-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
281-ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ06-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
277งด. 900/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง09-08-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
256งด. 43/2560ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น แคเรียร์ จำนวน ๓ เครื่อง05-05-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
125งด. ๑๕๖๗/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม)20-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
113งด.๑๕๖๕/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)08-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
190งด.86/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร20-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
148งด. 11/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)08-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
183งด. 66/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)01-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง