ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
190งด.86/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร20-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
148งด. 11/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)08-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
183งด. 66/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)01-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
264งด. 64/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)07-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
154งด. 1943/2558ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง14-10-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
178งด. 156/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช13-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
278งด. 751/60ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพชนิด Analog HD ประตู 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008 และประตูเดินเท้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด08-06-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
142งด. 808/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)23-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
239ศธ.๐๕๑๘.๑๒/๗๗ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง17-02-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
231ศธ0518.03/บธ.บลจ/160ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน20-01-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง