ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 443 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
132งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 255919-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
179งด. 511/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4)26-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
248งด.675/60ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) จำนวน 1 ชุด23-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
96สม. 036/2558ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน09-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
164งด.๗๙๔/๕๙ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงฝ้าเพดานในห้องเรียน ๔๑๖ และฝ้าเพดานบริเวณหลังห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของสถาบันภาษา07-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
73งด.๑๕๓๙/๕๘ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน28-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
106งด.1816/58ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จ้างบริการดูแลเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง24-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
251งบส.136/2559ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจัดจ้างเช่าที่พักส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันฯ04-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
102งด. 166/59ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒03-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
91งด. 1718/58ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง03-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง