ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
251งบส.136/2559ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจัดจ้างเช่าที่พักส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันฯ04-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
102งด. 166/59ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒03-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
91งด. 1718/58ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง03-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
345สม 068/2564ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน16-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
382อว0601.0102/งด.ร.168ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 01-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
419อว0601.0102/งด.ร.222คุณลักษณะเฉพาะฯ22-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
284กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่อ45 รอบคัดเลือก30-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
470อว 0601.0106(ธพ)/704งานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตข้ามคลองผิวจราจร ๘.๐๐ ม. มีทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๑.๐๐ ม. กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน 12-07-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
357อว 0601.0102/งด.1192งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)29-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
460อว 0601.0102/งด.1481งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 18-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง