ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
27งด.727/58งานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน26-02-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
51งด.1274/58งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์03-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
209งด.ร32/2559งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน18-02-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
124งด.๔๑๔/๕๙งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)07-04-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
295งวน 42/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่20-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
380อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
381อว0601.0102/งด.ร.165จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ25-07-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
126งด.๑๗๗/๕๙จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงไมโครโฟนประชุมแบบดิจิทัล ขนาด ๖๕ ที่ พร้อมติดตั้งห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน ๑ ระบบ21-12-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
306งบส77/2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ18-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
2832810/2560จัดซื้อชุดแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก30-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา