ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 438 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
361งค.34.3 /65โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ16-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
390อว.0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
389อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ25-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
391อว 0601.23/770โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ 2)05-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
387-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ11-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
374อว 0601.23/56 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำบรรยายย้อนหลัง02-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
60งด.1291/58เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ (ยิมเนเซี่ยม 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
206งด.๑๕๓/๒๕๖๐เรื่อง ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางในการ22-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
293งด.ร.๘๙/๖๐เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๖ เครื่อง21-08-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
81พิเศษเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร23-09-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง