ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 403 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
62กน.25/2558ร่างขอบเขตงาน TORจัดซื้อชุดวอร์ม06-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
33งด.868/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร02-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
34งด.877/58ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช07-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
89พิเศษร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการศึกษาและดูงานในประเทศ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (หัวหมาก และรุ่นที่ 6 (วิทยาเขตบางนา)16-10-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
384อว0601.0102/งด.1817ร่างขอบเขตของงานฯ10-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
18งด.333/58ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร24-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
79งด.1070/57ร่างขอบเขตของงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ06-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
297งธ 155/2560ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น27-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
9งด.510/58ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ27-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
13พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครสวรรน์ รุ่นที่ 606-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง