ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
89พิเศษร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการศึกษาและดูงานในประเทศ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (หัวหมาก และรุ่นที่ 6 (วิทยาเขตบางนา)16-10-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
436อว 0601.0102/งด.1873ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตVisionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 17 10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
384อว0601.0102/งด.1817ร่างขอบเขตของงานฯ10-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
18งด.333/58ร่างขอบเขตของงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร24-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
408อว 0601.0102/งด.276ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน30-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
79งด.1070/57ร่างขอบเขตของงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ06-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
297งธ 155/2560ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น27-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
9งด.510/58ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ27-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
13พิเศษ/2558ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครสวรรน์ รุ่นที่ 606-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.300/58ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์24-11-2014คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง