ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 435 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
197พิเศษร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำห้องสมุดคณะธุรกิจบริการ27-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
160ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ จังหวักภูเก็ต รุ่นที่ 931-08-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
90งด.106/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ(ยิมเนเซี่ยม ๒)16-10-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
186งด.20/60ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ 256012-10-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
182งด.58/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง05-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
175พิเศษ/2559ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างติดตั้งกันสาด อาคารคณะธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย26-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
174พิเศษ/2559ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างโรงจอกรถคณะธุรกิจบริการ คณะธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย27-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
100งด.ร.27/2558ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U.Library and Learning Center) ๕ ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ หลัง18-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
176พิเศษ/2559ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานห้องสมุดคณะธุรกิจบริการ29-08-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
195งด.พิเศษ/60ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและระบบสื่อสารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U. Library and Learning Center) ๕ ชั้น (กอ.)19-10-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง