ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 463 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
84งด.1818/58ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียรรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา23-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
156งด.737/59 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุง ชั้น 7 อาคารสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ24-08-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
120รป.ม.188/2559ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลางจ้างเหมาค่าอาหารเย็น (โต๊ะจีน รวมค่าใช้สถานที่) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ09-03-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
114ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 910-02-2016ยกเลิกกองคลัง
197พิเศษร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำห้องสมุดคณะธุรกิจบริการ27-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
160ศธ 0518.01/พิเศษร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ จังหวักภูเก็ต รุ่นที่ 931-08-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
90งด.106/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ(ยิมเนเซี่ยม ๒)16-10-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
186งด.20/60ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ 256012-10-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
182งด.58/59ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง05-09-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
175พิเศษ/2559ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างติดตั้งกันสาด อาคารคณะธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย26-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง