รายละเอียดประกาศร่าง TOR #103

รหัส103
เลขที่เอกสารพิเศษ/2558
คำอธิบายขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง
Files1453265146.tor อักษรเบลล์0001.pdf
วันที่ประกาศ20-01-2016
ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น Braille Express 150 เครื่องจำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ580000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา