รายละเอียดประกาศร่าง TOR #14

รหัส14
เลขที่เอกสาร26/2558
คำอธิบายประกาศ TORค่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
Files1420604521.ร่างTor.pdf
วันที่ประกาศ07-01-2015
ชื่อโครงการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ174000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา