รายละเอียดประกาศร่าง TOR #150

รหัส150
เลขที่เอกสารพิเศษ/2559
คำอธิบาย TOR โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
Files1471400552.Tor นักศึกษาชายแดนภาคใต้0001.pdf
วันที่ประกาศ28-07-2016
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
วงเงินงบประมาณ115000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา