รายละเอียดประกาศร่าง TOR #158

รหัส158
เลขที่เอกสาร2117/2559
คำอธิบายกำหนดขอบเขตงาน TOR โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "จุดเปลี่ยน:กิจการนักศึกษาฯ
Files1473043145.TOR โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ0001.pdf
วันที่ประกาศ19-08-2016
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "จุดเปลี่ยน : กิจกการนักศึกษาภายใต้การแข่งขันสู่ประชาคมอาเชียน"
วงเงินงบประมาณ304880.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา