รายละเอียดประกาศร่าง TOR #16

รหัส16
เลขที่เอกสาร22/2558
คำอธิบายร่างขอบเขตของงานค่าสวัสดิการอาหารและเครื่องดืมฯ
Files1420605278.ร่าง1.pdf
วันที่ประกาศ07-01-2015
ชื่อโครงการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ348480.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา