รายละเอียดประกาศร่าง TOR #162

รหัส162
เลขที่เอกสารงด. 2088/58
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร
Files1473391047.scan_TOR.pdf
วันที่ประกาศ22-09-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร
วงเงินงบประมาณ694512.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง