รายละเอียดประกาศร่าง TOR #183

รหัส183
เลขที่เอกสารงด. 66/59
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)
Files1475744629.scan_tor001.pdf
วันที่ประกาศ01-06-2016
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจอดรถ ชั้น 1,3,4 และ 5 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วงเงินงบประมาณ199215.49
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง