รายละเอียดประกาศร่าง TOR #198

รหัส198
เลขที่เอกสารงด. 886/2559
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร
Files1479113679.scan_TOR6.pdf
วันที่ประกาศ21-09-2016
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร ปีงบประมาณ 2560
วงเงินงบประมาณ694512.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง