รายละเอียดประกาศร่าง TOR #222

รหัส222
เลขที่เอกสารง.นศท.107/2559
คำอธิบายขออนุมัติกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
Files1485760503.tor รถยนต์0001.pdf
วันที่ประกาศ18-10-2016
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1คัน
วงเงินงบประมาณ1214000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา