รายละเอียดประกาศร่าง TOR #253

รหัส253
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
Files1497327440.tor 1212.pdf
วันที่ประกาศ23-05-2017
ชื่อโครงการจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒)
วงเงินงบประมาณ1445550.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง