รายละเอียดประกาศร่าง TOR #264

รหัส264
เลขที่เอกสารงด. 64/60
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)
Files1500535304.12123.pdf
วันที่ประกาศ07-06-2017
ชื่อโครงการจ้างอาหารเลี้ยงรับรอง
วงเงินงบประมาณ500000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง