รายละเอียดประกาศร่าง TOR #273

รหัส273
เลขที่เอกสารงด. 44/2560
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่อมแซมคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 เครื่อง
Files1504065654.scan_tor7777.pdf
วันที่ประกาศ05-05-2017
ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ114943.68
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง