รายละเอียดประกาศร่าง TOR #285

รหัส285
เลขที่เอกสารงช 718/2559
คำอธิบายขอบเขตของงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 12 เครื่อง
Files1516176892.MA lift.pdf
วันที่ประกาศ23-09-2016
ชื่อโครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 12 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ333456.50
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง