รายละเอียดประกาศร่าง TOR #313

รหัส313
เลขที่เอกสารลพ.๒๐๔๒
คำอธิบายขอความอนุเคราะห์พิจารณาการร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
Files1538538464.7.TOR บริการญี่ปุ่น e-bidding ใหม่.pdf
วันที่ประกาศ26-09-2018
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
วงเงินงบประมาณ8326500.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง