รายละเอียดประกาศร่าง TOR #315

รหัส315
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.219.9
คำอธิบายประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร
Files1542264231.TOR Pokparinya 001.pdf
วันที่ประกาศ02-11-2018
ชื่อโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร
วงเงินงบประมาณ588500.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล