รายละเอียดประกาศร่าง TOR #319

รหัส319
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายขออนมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
Files1570087698.sca Tor 0134.pdf
วันที่ประกาศ02-10-2019
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ829000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง