รายละเอียดประกาศร่าง TOR #320

รหัส320
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายร่างประกาศประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบ RU Cyber Classrooms และ Courses On Demand เพื่อติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา จำนวน ๑ ระบบ
Files1572325337.scan0141.pdf
วันที่ประกาศ29-10-2019
ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบ RU Cyber Classrooms และ Courses On Demand เพื่อติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ2827500.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง