รายละเอียดประกาศร่าง TOR #321

รหัส321
เลขที่เอกสารศธ0518.09/1672.1
คำอธิบายประกาศ TOR งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป. จำนวน 1 ระบบ
Files1575343306.Tor men fifa5 001.pdf
วันที่ประกาศ21-06-2019
ชื่อโครงการงานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป. จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ6072000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล