รายละเอียดประกาศร่าง TOR #325

รหัส325
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)
Files1585817829.Spac เครื่องตรวจ 20148.pdf
วันที่ประกาศ03-12-2019
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์