รายละเอียดประกาศร่าง TOR #327

รหัส327
เลขที่เอกสารงด.ร 173/2563
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
Files1595322958.ร่างขอบเขตของงาน.pdf
วันที่ประกาศ08-07-2020
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ2519600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง