รายละเอียดประกาศร่าง TOR #343

รหัส343
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564
Files1616405657.tor host2 6p.pdf
วันที่ประกาศ25-12-2020
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ985000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์