รายละเอียดประกาศร่าง TOR #351

รหัส351
เลขที่เอกสารอว0601.17/พด.ทร.129.
คำอธิบายประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร
Files1624508555.TOR Pokparinya64.pdf
วันที่ประกาศ24-06-2021
ชื่อโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๙,๐๐๐ ปก
วงเงินงบประมาณ722250.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล