รายละเอียดประกาศร่าง TOR #355

รหัส355
เลขที่เอกสารอว0601.17/พด.ทร.132.
คำอธิบายประกาศรายละเอียดคุณลักษณะหมึกพิมพ์และดรัม
Files1630481167.Kunnalaksana Meurk.pdf
วันที่ประกาศ24-05-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 33 รายการ
วงเงินงบประมาณ250000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล