รายละเอียดประกาศร่าง TOR #359

รหัส359
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
Files1641625875.spac spss.pdf
วันที่ประกาศ07-09-2021
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ1550000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์