รายละเอียดประกาศร่าง TOR #371

รหัส371
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.ร.113
คำอธิบายร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Files1652932980.ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
วันที่ประกาศ23-07-2021
ชื่อโครงการโครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และวิทยาเขตบางนา (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
วงเงินงบประมาณ37944300.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง