รายละเอียดประกาศร่าง TOR #372

รหัส372
เลขที่เอกสารอว 0601.03/Ex.22-010
คำอธิบายประกาศร่างขอบเขตของงาน
Files1654743080.TOR-X.22.pdf
วันที่ประกาศ09-06-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิส สำหรับนักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ ๒๒
วงเงินงบประมาณ2560000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร