รายละเอียดประกาศร่าง TOR #373

รหัส373
เลขที่เอกสารงด.280/64
คำอธิบายประกาศร่างเอกสารฯ
Files1655280225.ประกาศร่างเอกสาร-สวอ.pdf
วันที่ประกาศ08-12-2020
ชื่อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบจัดสอบสำหรับห้องสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ24778100.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง