รายละเอียดประกาศร่าง TOR #376

รหัส376
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร80
คำอธิบายร่างเอกสารประกวดราคา
Files1655454766.222.pdf
วันที่ประกาศ29-03-2021
ชื่อโครงการซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ20258096.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง