รายละเอียดประกาศร่าง TOR #38

รหัส38
เลขที่เอกสารศธ 0518.30/บพ.124/58
คำอธิบายTOR โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)
Files1430205546.รถบัส.pdf
วันที่ประกาศ28-04-2015
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)
วงเงินงบประมาณ250000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง