รายละเอียดประกาศร่าง TOR #403

รหัส403
เลขที่เอกสารอว0601.2307/054
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
Files1669369420.spac spss 24 Oc 2022.pdf
วันที่ประกาศ24-11-2022
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณ1550000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์