รายละเอียดประกาศร่าง TOR #405

รหัส405
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.ร.11
คำอธิบายจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
Files1670384638.11111qq2.pdf
วันที่ประกาศ06-12-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ4957400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง