รายละเอียดประกาศร่าง TOR #439

รหัส439
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.17
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
Files1699238329.Attach_TOR_1.pdf
วันที่ประกาศ30-10-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
วงเงินงบประมาณ1290750.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง