รายละเอียดประกาศร่าง TOR #441

รหัส441
เลขที่เอกสารอว 0601.2307/084
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา ๑ ปี
Files1702454371.S.pdf
วันที่ประกาศ04-12-2023
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา ๑ ปี
วงเงินงบประมาณ4000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง