รายละเอียดประกาศร่าง TOR #443

รหัส443
เลขที่เอกสารอว 0601.2307/081
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด
Files1704788868.s.pdf
วันที่ประกาศ20-12-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด
วงเงินงบประมาณ2000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง